تنظیمات قرعه کشی چگونه است

تنظیمات قرعه کشی چگونه است

 

  • فقط افرادی که سهم خود را پرداخت کرده اند در قرعه کشی شرکت داده شود
  • تمام سهامی که تا به حال برنده نشده اند در قرعه کشی شرکت داده شوند ولو اینکه مبلغ سهم خود را به هر دلیلی واریز نکرده اند
  • پیام قبل از قرعه کشی این پیام توسط مدیر ثبت می شود

نکته: قرعه کشی واقعی فقط یک بار انجام میشود و در سیستم ثبت میگردد بعد از ان دیگر امکان قرعه کشی واقعی برای آن دوره وجود ندارد