شفافیت در وامیلون چگونه است

شفافیت در وامیلون چگونه است

تمام فعالیت ها در سامانه ثبت خواهد شد و تمام اعضا فعالیت ها را مشاهده میکنند

  • چند دوره قرعه کشی انجام شده
  • در هر دوره چه شخصی و چه سهمی برنده شده
  • در چه تاریخی قرعه کشی انجام شده
  • افراد برای این قرعه کشی در چه تاریخی مبلغ سهم خود را واریز کردند ایا تایید شده یا نه
  • در چه تاریخی وام برنده قرعه کشی به حساب وی واریز شد ایا تایید شده یا خیر
  • و…