قرعه کشی چگونه انجام میشود

قرعه کشی چگونه انجام میشود

قرعه کشی کاملا به صورت سیستمی و بدون دخالت شخص انجام میشود باید دقت داشته باشید که تا قبل از تاریخ ثبت شده برای قرعه کشی این عمل به صورت رسمی ناممکن خواهد بود. و فقط به صورت ازمایشی و تستی امکان خواهد داشت . ولی بعد از تاریخ مقرر مدیر با در نظر داشتن تنظیمات آن که به شرح ذیل خواهد امد میتواند قرعه کشی را انجام دهد.